Organizator w Katowicach

Impresariat Muzyczny Concerto

Organizator w Częstochowie

Szkoła Muzyczna YAMAHA w Częstochowie

Współorganizator w Katowicach

Filharmonia Śląska

Współorganizator w Częstochowie

Filharmonia Częstochowska

Mecenas Kultury

Szkoła muzyczna Yamaha

Obowiązek informacyjny dla Klientów (klauzula informacyjna)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1.     administratorem Pani / Pana danych osobowych jest osoba fizyczna Pan Marcin Bujnowicz (dalej: „Administrator danych”), zamieszkały w Tychach, 43-100, ul. Elfów 8 m.76, który

1)     jako przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pn. BUJNOWICZ Konsorcjum, PL41-018 Katowice, ul. Sowińskiego 5A, NIP 626-211-54-28, REGON 273478885, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;

2)     jako osoba prowadząca (organ prowadzący) prowadzi działalność oświatową pn.:

a)    Placówka Artystyczna Akademii Artystycznej, 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 5A, NIP: 626-211-54-28, REGON: 243077721, RSPO: 58521 – podmiotem wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych pod pozycją Nr 8/2010 wraz z Aneksami prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice,

b)    Placówka Doskonalenia Akademii Artystycznej, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 27, NIP: 626-211-54-28, REGON: 363414743, RSPO: 130071 – podmiotem wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych pod pozycją Nr 4/2015 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice;

3)     jako fundator i prezes zarządu prowadzi działalność pożytku publicznego pn. Fundacja Ziarno Talentu, 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 5A, KRS: 410238, NIP: 954-273-61-91, REGON: 242853040 – podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości,

dalej zwane „podmioty Grupy BUJNOWICZ”,

2.     kontakt z Administratorem danych (Inspektorem Ochrony Danych): marcin@bujnowicz.pl;

3.     obszarem przetwarzania danych osobowych są miejsca wykonywania działalności tj.:

1)     Katowice, PL40-018, ul. Sowińskiego 5a (zbiory papierowe i systemy teleinformatyczne),

2)     Katowice, PL40-017, ul. Graniczna 27 (zbiory papierowe i systemy teleinformatyczne),

4.     Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)     wykonania umowy z podmiotami Grupy BUJNOWICZ (dalej: Umowa), której Pani/Pan jest stroną;

2)     realizacji regulaminów konkursów, imprez i wydarzeń (dalej: Wydarzenia) organizowanych przez podmioty Grupy BUJNOWICZ (dalej: Regulaminy), której Pani/Pan jest stroną;

3)     podjęcia działań na żądanie Pani / Pana lub osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy lub zaakceptowaniem Regulaminów;

4)     przesyłania informacji (dalej: „Informacje”), w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS w celu informowania o usługach, produktach i Wydarzeniach z udziałem Administratora danych przez jego personel w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora danych, tj.:

1)     personel pedagogiczny (nauczyciele, instruktorzy) zajęć edukacyjnych w podmiotach Grupy BUJNOWICZ,

2)     personel administracyjny podmiotów Grupy BUJNOWICZ,

oraz podmioty współpracujące przy wykonywaniu Umowy bądź realizacji Regulaminów, które muszą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą

1)     – w celu wykonywania Umowy, wskazanej w pkt. 4.1) powyżej – przez okres 5 lat po rozwiązaniu Umowy;

2)     – w celu realizacji Regulaminów Wydarzeń , wskazanych w pkt. 4.2) powyżej – przez okres 20 lat;

3)     – w celu przesyłania przez Administratora danych Informacji, wskazanych w pkt. 4.4) powyżej – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

7.     posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

8.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.     podanie danych osobowych jest dobrowolne / wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia Umowy / warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniach *, ich niepodanie może skutkować niezawaciem Umowy bądź niesprzedaniem biletów zezwalających na uczestnictwo w Wydarzeniach.

Jednocześnie Administrator danych podkreśla, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.

Grupa BUJNOWICZ
Close
© 1997-2020 Grupa BUJNOWICZ.
Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), na jakimkolwiek polu eksploatacji i w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczeniem w Internecie - bez pisemnej zgody Grupy BUJNOWICZ. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Grupy BUJNOWICZ lub autorów jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

Grupa BUJNOWICZ
PL 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 5A
email: mail

 

 

Projekt i wykonanie: NetVISTOR.